نمی فهمد!!

نمی فهمد ! مرا نمی فهمد!

هيچ از من نمی داند ژ چرا كسی نيست نجاتم دهد ! چرا كسی نمی گويد اين كركس های از اتاق عمل بيرون بروند ؟چرا كسی جواب نميخ واهد كه چه به روز من می آورند ؟ من خسته ام ! دلم هوای تازه می خواهد ! دلم كمی هوای تازه با جرعه ای بی خيالی می خواهد. دلم ذره ای مهر با يك دنيا صفا و يكرنگی می خواهد .

دلم عشق می خواهد .

دلم به راستی عشق می خواهد .

Anna

/ 0 نظر / 6 بازدید