موهبت ادراك

تو موهبت ادراك را داري ، پيمان عزيز . تو همچون روح اعظمي كه به انسان نزديك مي شود نه تنها براي تقسيم روزهاي خود با او ، كه براي كاري بس شگرف تر . از زماني كه اين موضوع را دانسته ام ، معجزه اين موهبت تو روزها و شب هاي مرا به سوي كمال دگرگون كرده است .

هميشه فكر مي كردم اگر كسي ما را درك كند ، اين ادراك منجر به بردكي ما خواهد شد ، بايد به بهاي درك شدنمان ، هر چيزي را بپذيريم . با اين وجود ، ادراك تو ، صلح و آزادي اي ژرف تر از آن چه تا كنون تجربه كرده ام به من بخشيده است . در ساعت هاي حضر تو ، تو نقطه اي تاريك را در قلب من كشف كردي ؛ از سينه ام بيرون كشيدي ، لمسش كردي ، و عجبا ه ناپديد شد ... و زنجيرهائي كه مرا به بند مي كشيدند از دور گردنم با شدند .

اما هنوز دست هايم درگير آن است .

خداوند تو را رستگار كند پيمان

آنا

/ 0 نظر / 13 بازدید