هميشه عقب خواهم ماند

23.gif

صبر كنيد . بسی خوب ميدانم كه از اتوبوس خالتان جا افتاده ام . اين را خوب می فهمم كه برای رسيدن به آنچه برای ديگران ارزش نيست كمی بيهوده تلاش كرده ام و حال بر اين بيهودگی حال خود می خندم . شنيده ايد كه حتی كلئوپاترا هم به شيوه خودش به اشتباهش اعتراف كرد ؟ و آيا ميدانيد برای دستيابی به آنچه برايتان آرمان است بايد از همه چيز بگذريد تا به يك چيز برسيد ؟

يادم است كه هميشه دوستی به من می گفت : قلبت را دنبال كن !قلب تو راهنمای راستين تو در هر كار عظی می باشد . اما امروز به اين نتيجه رسيده ام كه قلب من بسيار محدود است . آن چه می خوااهم انجام دهم ، پيشاپيش توسط آن عنصر پيشگوی درون ما تعيين شده است .

آن ژرف ترين چيز ، آن معرفت ،آن دانش ، آن احساس خويشاوندی ، از همان بار نخست كه ديدمش آغاز شد . و هنوز همانگونه است . تنها هزار با ژرف تر و پرشورتر . او را برای ابد دوست خواهم داشت . پيش از آنكه در كالبد زمينی او را مشاهده كنم ،او را دوست داشته ام . اين شايد سرنوشت بود . ما نمی توانستيم همان گونه كه در گذشته با هم بوده ايم ادامه دهيم . هر چند هيچ چيز نمی تواند فكر ما را از يكديگر غافل كند .

اكنون فكر می كنم هرگز واژه های عاشقانه ای را كه گفته ام - يا واژه های بسياری را كه جرئت نكردم بر زبان بياورم باور كرده باشد ، شيوه عشق ورزيدن ما به هم اينگونه پيچيده بود . اكنون می فهمم چقدر رنجش داده ام ،و چه چيزهائی كه در دور نگهداشتن دير زمان ما از هم نقش بازی كرده بودند .

چند لحظه باور كرده بودم چيزی كه رفته ، هرگز باز نمی گردد . سپس از خودم پرسيدم مگر روح ما منطق دارد ؟ اما هيچ پاسخ آنی ای نشنيدم . ولی اندكی بعد ، رويای يك كوه در برابرم پديدار شد . و دريافتم گناه از قلب من نيست . از‌آن كوه است .

از او به خاطره همه چيز معذرت می خواهم . به خاطر آن چيزی كه كوشيدم نابود كنم ، و به خاطره دردی كه بر او فرود آوردم .دلبند من ! گوئی برای تو نمی نويسم . و بدين گونه ف روزگارم آرام تر است . چون سايه ی تو هميشه درك نار من است .

خداوند تو را حفظ كند نازنينم ! خداوند تو را برای هميشه خوشبخت گرداند .

/ 0 نظر / 11 بازدید