باید کاری کرد

دلم با دستهای تو

در جنگ نیست

فصل هم

فصل عشق ورزی نیست

در شادمانی قلبم

و عبور دل از رنگین کمان مطق

با باران چشمهائی خیس

می توان کاری کرد

دل عشق را به دست آورد

گلی کاشته ام

و رویش شقایق را نظاره کرده ام

فصل جدائی نیست

لحظه رسیدن هم گذشته است

باید کاری کرد

اما چه کار؟

آنا

/ 0 نظر / 7 بازدید