دریا و ساحل

گام های تشنه ام را

در ساحل جا گذاشته ام

و موج ها

جای بایم را سیراب کرده اند

اما...

همچنان تشنه ام

 و تو

رد بایم را گم کرده ای

ولی تو هیچ گاه

برای تشنگی ام

یک سطل نگاه نیاورده ای

و بی خبر رفته ای

و هر روز

در تصورم

دریا و ساحل را تکرار می کنم

بی ان که تو باشی

آنا

/ 0 نظر / 8 بازدید