من هم گريه كردم

مثل يك خواب كوتاه اومد و رفت
قصه ي عشق قشنگ من و تو
از كجا اون باد بي پروا رسيد
در شب تلخ ميون من و تو
بي خبر فردا چه تلخه برامون
هر كدوم به يك طرف رفتيم جدا
هـــر دومون مثل دو كوه پر غرور
پشت بــه پشت ساكت نشستيم بي صدا
تو فقط گريه نكردي توي اين شبهاي سردم
مثل تـــــو تنهاي تنها تـــــــو اتاقم گريه كردم
مـن هم گريه كردم
هـــــر دياري كه تو باشي
منو از يـــــــاد برده باشي
عشق من يه باد وحشي
آخـــرين ديـــــوار بـــراشي

/ 0 نظر / 5 بازدید