هر دوی ما

هر دویما

            در انتظار آمدن قطار بودیم

فراموشی

            پشت فراموشی

                   تنها گلی که از پائیز در خیابان مانده بود......

ما  را توان آن نبود

                        که برخیزیم

                                                عشق را به خانه ببریم

هر دوی ما

                        در انتظار آمدن قطار بودیم

                                                                        ما یکدیگر را نمی شناختیم

***

تو میخواستی

                        از جهل روز

                                                و گم شدن عشق در خانه ها

برای من مثال بیاوری

دیر بود

           ما یکدیگر را شناخته بودیم

من فقط

     در انتظار دق الباب

                    عشق بودم

 

Anna

/ 0 نظر / 8 بازدید