كوير تشنه

من انسان مانده در كويري هستم تشنه ، كه سراب خودش را به من زياد مي نماياند . اما اجازه نزدكي شدن به من نمي دهد . ميخواهم بي پروا به سمتش بدوم ، اما خودش را پنهان مي كند ، زماني كه تن ميدهم به اين كه تشنگي بكشم و به او توجهي نكنم دوباره خودش را به من مي نماياند . نميدانم من تشنه با اين سراب زيبا در دل اين كوير دوست داشتني چه كنم ؟

آنا

/ 0 نظر / 6 بازدید