دارائي

زاهد پيري به بارگاه قدرتمند ترين پادشان دوران دعوت شد . پادشاه گفت : به مرد مقدسي كه با اندك چيزي راضي مي شود ، غبطه مي خورم .

زاهد پاسخ داد : اعلي حضرتا ، من به شما غبطه مي برم كه زودتر از من راضي مي شويد .

پاشاه با آزردگي گفت : منظورت چيست ؟ تمام اين سرزمين از آنِ من است .

زاهد گفت : دقيقا ، من آهنگ كرات را دارم ، رودها و كوهسارهاي سراسر جهان را دارم . ماه و خورشيد را دارم . چون در روان خود ، خدا را دارم . اما اعلي حضرتا ، شما فقط همين قلمرو را داريد .

 

آنا

/ 0 نظر / 7 بازدید