حق

مردم براي يك تكه نان براي حق زندگي با هم جنگيده اند . و باز هم خواهند جنگيد . مردم با كسي كه خواسته باشد زندگي اشان را ، فكرشان را ، و يا عشقشان را از آنها بگيرد  حرف ها خواهند داشت و بي آن كه سستي نشان بدهند پشت به ديوار خاهند جنگيد . و اين جنگ به مردم فقط آبديدگي كينه را ارزاني خواهد داشت .

مردم هرگز نخواهند توانست احساسات خود را در بند بكشند . و هيچ كس نبايد از آنها بخواهد كه اين طور باشند .

 هيچ كس در اين امر محق نيست .

 

/ 0 نظر / 5 بازدید