نیلی پیراهنم

ازم خواسته بودید کمتر آپ کنم . دیرتر به شماها سر بزنم و کمتر بنویسم . اما باور کنید نمی توانم . اصلا نمی توانم ننویسم و نفس بکشم و این همه عزلت را تحمل کنم . اجازه دهید بنویسم . فقط بنویسم حتی اگر نجات دهنده ای وجود نداشته باشد .

سوگند به نیلی پیراهنم که من کودکم 

کودک مثل یک قطره عطر رازقی

 که با شنیدن این تصنیف قدیمی(جزیره)

                                        به یاد می آید ...

و لابد حالا پاکت های خالی سیگار هم ...

                                        باید جزو زندگی من باشد .

                                                   که بعضی حرف ها این طور

                                                                              دستم را می برد

کیفم را بده و سیب سرخی

                                   ضمیمه اش کن

من در شمارش دوباره

                                    دو شب

                                              از عشق ورزی کم آورده ام

و این که نوار به پایان می رسد

                                     بی آن که خونی بریزد

سوء تفامی بیش نیست

یک شیشه عطر رازقی

                                      می توانست

                                      تمام ماجرا باشد

                                      سوگند به لکه های آبی پیراهنم ........

آنا-فقط آنا-

/ 0 نظر / 6 بازدید