استاد مي گويد :

 هر روز نيايش كنيد .حتي اگر نيايش هاي شما بي كلام اند و در ان ها هيچ نمي خواهيد و به سختي مي توان آن ها را فهميد . از نيايش هاي خود عادتي پديد آوريد . اگر در آغاز دشوار باشد ، چنين تصميم بگيريد :اين هفته ، هر روز نيايش مي كنم . و هفت روزِ پياپي ، با اين تصميم خود تجديد عهد كنيد . به ياد داشته باشيد كه افزون بر برقراري پيوند صميمي تر با جهان روحاني اراده خود را نيز پرورش دهيد . پرورش نظم لازم براي نبرد زندگي ، از راه تمرين هاي مشخص ممكن مي شود . اگر يك روز ، تصميم خود را از ياد ببريم و روز بعد ، دوبار نيايش كنيم حاصلي ندارد . و به همين گونه حاصلي ندارد كه در يك روز ، هفت بار نيايش كنيم و با اين فكر كه وظيفه خود را انجام داده ايم به استقبال بقيه روزهاي هفته برويم .

برخي از مسائل بايد با سرعت و نظم مشخصي روي بدهد .

آنا

/ 0 نظر / 7 بازدید