هي احمد يعني تو اين دنيا به اين بزرگي فقط تو بودي كه نگران رسيدن يك سيب يا پرپر شدن يك گل سرخ بودي ؟ يعني حتي بچه هاي با معرفت اين سايت بزرگ كه محمد دوستم تعريفشون رو زياد كرده بود قدرت ندارن به غير از خودشون به چيزهاي ديگه اي حتي به تنهائي كوير فكر كنند ؟؟؟؟؟!!!!!!!! 17.gif

/ 0 نظر / 2 بازدید