مرگ

مي گويند زماني كه از مرگ حرف ميزني ، ديگر به هيچ چيز اين دنيا نبايد بينديشي . من ازمرگ حرف خواهم زد . . . اما براي انديشيدن هنوز زمان نياز دارم . زماني براي انديشيدن به كارهائي كه هنوز انجام نداده ام . زماني براي انديشيدن به روزهائي كه هنوز فرا نرسيده است . زماني براي انديشيدن به لحظاتي كه به زيبائي تمام سپري اشان كردم . زماني براي انديشيدن به كساني كه در هزار توي عقلم پذيرفتمشان . زماني براي انديشيدن به زندگي اي كه تا كنون نداشته ام و به دست هم نخواهم آورد .زماني براي انديشيدن به تمام چيزهائي كه مي بايد خيلي زودتر مي ديدم اما زمان هاي بسياري را به عبث از دست دادم . زماني براي انديشيدن به كسي كه شايد نخواهد باشد و من راز ماندگاري اش را هنوز درك نكرده ام ...

آنا

/ 0 نظر / 7 بازدید