مي تواني دوست داشته باشي

براي به دست‌آوردن هر آنچه كه براي تو نيست تلاش كن . دست از بي هدفي بردار و تنها به چيزي بينديش كه بتواني به آن برسي . آرزوهاي غير ممكن را دور بريز . تصور نكن مي تواني غير ممكن را ممكن كني . براي هر چه كه مي خواهي به دست بياوري بجنگ . اما هيچ وقت به آن چيزي كه از آن ديگريست چشم ندوز . چشمت به دنبال زندگي هيچ كس نباشد . چرا كه اگر از تو متنفر باشد روي خوشي هم در زندگي نخواهد ديد . سايه هاي خيالي امروز !!!! تاكنون به اين حقيقت تلخ و ياس آور انديشيده ايد كه همه ما چيزي به جز يك سايه نيستيم و سر تا سر زندگيمان در اين سايه هاي شبح وار شكل مي گيرد ؟
Anna
06.gif27.gif

/ 0 نظر / 3 بازدید