پوچي

ميخواستم به اين مرحله نرسم . حتي صحبت هاي چهل دقيقه اي هم فايده اي نكرد . بالاخره دستي كه مرا به اين سو سوق ميداد ، موفق شد .رسيدم، مقصد اينجاست ، اينجا جز پوچي هيچ چيز نيست .

آنا

/ 0 نظر / 7 بازدید